ALGEMENE VOORWAARDEN BINDU

BINDU besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op BINDU wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van BINDU zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider. BINDU kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

BINDU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van BINDU, of met de tijdelijke onmogelijkheid om BINDU te kunnen raadplegen. BINDU is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van BINDU verkregen is. BINDU garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via BINDU verkregen informatie.

De informatie BINDU op wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

BINDU behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van BINDU mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BINDU (ook niet via een eigen netwerk).

Jouw gegevens

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of leeromgeving geef je ons persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden gegeven.

Wijzigingen

BINDU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van BINDU.

Huisregels reageren

Reageren op de site BINDU of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, antisemitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Personen die aanhoudend negatieve reacties plaatsen, worden ook verwijderd en geblokkeerd van de site of social mediakanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.